Un joc interesant ºi antrenant pentru

  • întâlniri de tineret sau ale adolescenþilor
  • ºcoli biblice, tabere, grupe de studiu biblic

În cutie aveþi trei seturi de cartonaºe grupate astfel:

  • verde - munþi, ape ºi vãi din Biblie
  • galben - animale ºi plante din Biblie
  • albastru - oraºe din Biblie

Pe spatele fiecãrui cartonaº se aflã scris:

  • numele unui oraº, munte, apã, vale, animal, plantã
  • referinþa biblicã a textului unde se aminteºte numele scris
  • ºase cuvinte interzise care au legãturã cu numele scris

Ideea jocului este simplã: un jucãtor primeºte un car-tonaº ºi într-o perioadã limitatã de timp trebuie sã vorbeascã echipei sale (care nu vede ce este scris pe cartonaº) despre numele scris, fãrã a folosi vreunul din cele ºase cuvinte, astfel încât echipa sã poatã deduce acest nume.

A fost odatã un oraº se joacã pe echipe. Echipele trebuie sã fie alcãtuite din minim trei jucãtori.

Se stabileºte ordinea echipelor ºi ordinea jucãtorilor din fiecare echipã.

Pentru buna desfãºurare a jocului mai este nevoie de o Biblie ºi de un ceas cu secundar sau un cronometru.

Arbitrul þine grãmada de cartonaºe, ºi jucãtorul care este la rând vine alãturi de arbitru, primind de la acesta un cartonaº, moment în care se porneºte cronometrul ºi se anunþã cu voce tare START!. Jucãtorul citeºte acest cartonaº în gând, fãrã sã-l arate echipei sale ºi nici celorlalþi jucãtori ºi apoi începe sã vorbeascã încercând sã-i facã pe coechipierii sãi sã înþeleagã despre ce este vorba, fãrã a folosi cuvintele interzise scrise pe cartonaº.

În momentul în care echipa sa a identificat corect numele de pe cartonaº, jucãtorul pãstreazã cartonaºul ºi primeºte altul de la arbitru, începând sã prezinte noul nume. Arbitrul opreºte cronometrul dupã douã minute ºi spune cu voce tare STOP!, moment în care jucãtorul se opreºte din vorbit. Cartonaºul la care echipa nu a reuºit sã rãspundã rãmâne la arbitru, care spune care era rãspunsul corect ºi are grijã ca acel cartonaº sã nu fie dat altei echipe.

Jucãtorul trece la loc în echipa sa ºi jucãtorul care este la rând din echipa urmãtoare vine alãturi de arbitru.

O rundã de joc dureazã pânã ce toþi participanþii au ieºit o datã în faþã. Jocul poate continua încã o rundã sau mai multe. La sfârºitul jocului fiecare echipã îºi numãrã cartonaºele. Câºtigã echipa care are cele mai multe cartonaºe.


Preþ: (preþurile de mai jos NU includ cheltuielile poºtale)

A fost odatã un oraº - 28 lei

Dacã acest joc vi se pare interesant, nu uitaþi sã faceþi cunoºtinþã ºi cu A fost odatã un om sau cu A fost odatã ca niciodata!

>

ªi nu uitaþi de celelalte jocuri disponibile la proBIsoft: