Douã jocuri ideale pentru

 • întâlniri de tineret sau ale adolescenþilor
 • ºcoli biblice, ºcoli duminicale, tabere, grupe de studiu biblic
 • o searã plãcutã ºi instructivã în familie

Ziua bunã de la fraþi este un joc care ne poartã pe urmele apostolului Pavel, din momentul întoarcerii sale la Dumnezeu ºi pânã la Roma.

Cutia conþine:

 • trei seturi de cartonaºe cu întrebãri din cartea Faptele Apostolilor, despre viaþa lui Pavel ºi despre cãlãtoriile sale misionare.

  Cartonaºele au pe faþã una, douã sau trei corãbii, numele jocului ºi în care dintre cãlãtoriile misionare ale lui Pavel s-a întâmplat evenimentul la care face referire întrebarea, precum ºi referinþele textului din Biblie în care este relatatã cãlãtoria respectivã. Dacã pe faþa cartonaºului se aflã doar corãbiile ºi este scris doar numele jocului fãrã a fi specificatã una din cãlãtoriile lui Pavel, atunci întrebarea este despre acele perioade din viaþa lui Pavel în care el nu s-a aflat într-o astfel de cãlãtorie.
  Pe verso se aflã:

  • întrebarea
  • rãspunsul corect la întrebare
  • versetul sau frgamentele de versete din Biblie care conþin rãspunsul corect

  Întrebãrile sunt grupate pe trei nivele de dificultate:

  • 45 de cartonaºe verzi (o corabie) – întrebãri de 1 punct
  • 45 de cartonaºe albastre (douã corãbii) – întrebãri de 2 puncte
  • 45 de cartonaºe roz (trei corãbii) – întrebãri de 3 puncte
 • un set de 9 cartonaºe galbene (sau albe) care conþin indicaþii speciale pentru diverse faze ale jocului. Acestea au pe faþã un numãr înconjurat de un cerc, iar pe verso se aflã indicaþiile de urmat.
 • patru seturi a câte patru pioni coloraþi (piese de joc colorate)
 • tabla de joc care pe o faþã conþine o hartã pe care sunt trasate cãlãtoriile apostolului Pavel iar pe verso un careu de joc cu pãtrãþele colorate.

 • patru seturi a câte patru pioni coloraþi (piese de joc colorate)

Cu aceste componente vã puteþi juca douã jocuri diferite: Ziua bunã de la fraþi - STRATEGIE ºi Ziua bunã de la fraþi - CÃLÃTORII

Ziua bunã de la fraþi - STRATEGIE

Se joacã pe tabla cu pãtrãþele colorate. Pot juca 2 sau 4 jucãtori. Dacã se joacã doi, atunci jocul se desfãºoarã doar pe jumãtate de tablã. Fiecare jucãtor îºi aranjeazã pionii în cele patru cãsuþe roºii. Scopul jocului este ca fiecare jucãtor sã ajungã cu pionii sãi în cãsuþele roºii ale adversarului.

Ziua bunã de la fraþi - Cãlãtorii

Poate fi jucat de doi, trei sau patru jucãtori sau echipe. Se joacã pe partea tablei de joc care conþine harta cu cãlãtoriile lui Pavel. Scopul jocului constã în parcurgerea cu un pion (pentru fiecare jucãtor sau echipã) a unui traseu ce urmeazã una sau mai multe dintre cãlãtoriile lui Pavel.

La ambele jocuri mutãrile pionilor de joc se fac pe baza rãspunsurilor la întrebãrile de pe cartonaºe ºi a regulilor de mutare. Jocul poate fi jucat cu sau fãrã Biblie.


Preþ: (preþurile de mai jos NU includ cheltuielile poºtale)

Ziua bunã de la fraþi - 60 lei

>

ªi nu uitaþi de celelalte jocuri disponibile la proBIsoft: